In uitvoering van het « Zomerakkoord » heeft het Parlement op 1 februari 2018 het voorstel van de regering tot invoering van de « effectentaks » goedgekeurd.

Deze nieuwe taks, ad 0,15%, treft de particulier die kwalificerende beleggingen aanhoudt op één of meerdere effectenrekeningen, indien de globale waarde van die beleggingen gedurende een welbepaalde referentieperiode het drempelbedrag van 500.000,- EUR overschrijdt. Zowel Belgische ingezetenen als niet-ingezetenen worden hierdoor geviseerd.

De nieuwe bepaling is op 10 maart ll. in werking getreden, met name de dag na bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. We overlopen de voornaamste kenmerken ervan.

Download tax newsletter